Έρευνες για τον αμίαντο

Ως ειδικός στον αμίαντο, η Core Surveys είναι η UKAS που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 17020 και ISO / IEC 17025 για την πραγματοποίηση όλων των τύπων επιθεωρήσεων αμιάντου και δοκιμών αμιάντου. Ειδικευόμαστε στους τρεις αναγνωρισμένους τύπους έρευνας για τον αμίαντο, όπως παρουσιάζεται στον HSG264 Αμίαντος: Ο Οδηγός Έρευνας, μέσα σε μια μεγάλη ποικιλία τύπων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και οικιακών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπάρχει υποχρέωση διαχείρισης του αμιάντου σε μη οικιακούς χώρους. Για τη διαχείριση του αμιάντου απαιτείται συχνά έρευνα. Εάν επιθυμείτε καθαρά να συμμορφωθείτε με τη νομοθεσία, τότε θα χρειαστείτε μια έρευνα διαχείρισης του αμιάντου. Ωστόσο, αν θέλετε να αναλάβετε ανακαίνιση ή κατεδάφιση, τότε θα χρειαστείτε μια πιο ενοχλητική έρευνα. Το HSG264 ορίζει τους τρεις τύπους έρευνας ως εξής:

Διαχείριση Υπηρεσίας Αμιάντου

Διαχείριση Αμίαντος Έρευνα: Η τυποποιημένη έρευνα. Σκοπός του είναι να εντοπίσει, στο μέτρο του εφικτού, την παρουσία και την έκταση κάθε ύποπτου υλικού που περιέχει αμίαντο στο κτίριο το οποίο θα μπορούσε να υποστεί ζημιά ή να διαταραχθεί κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης συντήρησης και εγκατάστασης, και να εκτιμήσει την κατάστασή τους.

Ανακαίνιση ή Κατεδάφιση Αμίαντο Έρευνα: Χρειάζεται πριν από οποιαδήποτε ανακαίνιση ή κατεδάφιση πραγματοποιείται. Αυτός ο τύπος έρευνας χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την περιγραφή, στο μέτρο του εφικτού, όλων των υλικών που περιέχουν αμίαντο στην περιοχή όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες ανακαίνισης ή σε ολόκληρο το κτίριο εάν σχεδιάζεται η κατεδάφιση. Η έρευνα θα είναι πλήρως ενοχλητική και θα περιλαμβάνει καταστροφική επιθεώρηση, όπως είναι απαραίτητο, για να αποκτήσει πρόσβαση σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Μια έρευνα ανακαίνισης ή κατεδάφισης μπορεί επίσης να απαιτείται σε άλλες περιστάσεις, π.χ. όταν θα διεξαχθούν πιο παρεμβατικές εργασίες συντήρησης και επισκευής ή για αφαίρεση ή αποσυναρμολόγηση εγκαταστάσεων.

Asbestos Sampling Service:

Particularly in the case of domestic clients, a survey can be more than is required so if you are simply looking to find out if one particular product within your property contains asbestos then our sampling service may be more appropriate. A surveyor will visit your property and take the required sample which will then be analysed in our in-house UKAS accredited laboratory and, following analysis, you will be provided a certificate. This service can be particularly useful to the DIY enthusiast!